Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce: mgr Janusz Skowronek

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły

 • a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 • c) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 • d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli szkół wchodzących w skład Szkoły i prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • e) realizowanie zadań związanych z mianowaniem, oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz prowadzącymi "Plan rozwoju zawodowego", określonych w odrębnych przepisach,
 • f) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydania decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
 • g) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji "Konwencji o Prawach Dziecka",
 • h) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,
 • i) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,
 • j) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • k) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 • l) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
 • ł) monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • m) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Szkoły,
 • n) tworzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji,
 • o) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy "Karta Nauczyciela",

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 • a) przygotowywanie projektu "Planu działań Szkoły",
 • b) opracowanie "Arkuszy organizacyjnych szkoły",
 • c) ustalenie "Tygodniowego rozkładu zajęć",
 • d) podejmowanie decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

3) w zakresie spraw finansowych przy współpracy z CUP przy gminie Przeworsk:

 • a) opracowywanie "Planu finansowego" szkoły,
 • b) przedstawienie projektu "Planu finansowego" do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 • c) realizowanie "Planu finansowego", w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych przy współpracy z CUP przy Gminie Przeworsk:

 • a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
 • b) organizowanie wyposażenia szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
 • c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
 • d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 • e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 • f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

 • a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkół,
 • c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 • 1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników,
 • 2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 • 3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • 4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • 5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
 • a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
 • b) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:
 • - zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
 • - Regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
 • - "Regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych",
 • c) ustala "Planu urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami",
 • 6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie    z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 styczeń 2022 15:09 Super User