Szkoła Podstawowa w Grzesce jest szkołą publiczną i działa na podstawie:Uchwały Rady Gminy Przeworsk

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 3. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 4. Statutu
 5. Zarządzeń Kuratora,
 6. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 7. Ramowego planu pracy szkoły,
 8. Planu rozwoju Szkoły
 9. Regulaminów:
 10. Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 11. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 12. Regulaminu Rady Rodziców
 13. Regulaminu biblioteki szkolnej.

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Grzęsce

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Przeworsk.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.